V souladu s §10 zákona 34/2002, ze dne 11. července o službách, informacích a on-line obchodu, jsou následně uvedeny identifikační údaje:

Jméno poskytovatele těchto webových stránek: obchodní subjekt Instituto Mediterráneo Sol s.r.o (dále jen INMSOL), založen v souladu se španělským právem, se sídlem v C/Enriqueta Lozano 17-1ºB, 18009 Granada, Španělsko, a zapsaný v obchodním rejstříku Granady, svazek 485, složka 213, list č. GR3554 a IČO B- 18314468

Kromě poštovní adresy mají uživatelé k dispozici také elektronickou adresu: [email protected], kam mohou zasílat své žádosti, dotazy nebo stížnosti.

PŘEDMĚT

INMSOL, dále jen provozovatel, zodpovědný za webové stránky, tímto dokumentem potvrzuje plnění povinností podle zákona 34/2002 o službách, informacích a on-line obchodu (LSSI-CE) a informuje všechny uživatele o podmínkách používání internetových stránek. Vstupem na tyto webové stránky převezme každá osoba roli uživatele, z čehož plyne dodržování ustanovení uvedených v tomto dokumentu. Vstup na tyto webové stránky předpokládá znalost následujících podmínek a souhlas s nimi.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakékoli informace, která se objeví na webových stránkách, a to bez jakéhokoliv varování a povinnosti informovat uživatele. Dostatečný je fakt, že jsou informace zveřejněny na internetových stránkách provozovatele.

ODKAZY A ODPOVĚDNOST

Uživatelé mohou být přesměrováni z webových stránek školy na webové stránky třetí strany. Vzhledem k tomu, že provozovatel nemůže vždy kontrolovat obsah zveřejněný třetími stranami na svých internetových stránkách, nepřebírá zodpovědnost za tento obsah. Provozovatel však okamžitě přistoupí k odstranění jakéholiv obsahu nebo odkazů třetích stran, který by mohl porušovat národní nebo mezinárodní právo, mravnosti nebo veřejný pořádek, přistoupí k okamžitému stažení přesměrování na webové stránky a oznámí událost příslušným orgánům

Provozovatel odmítá jakoukoli zodpovědnost za informace zveřejněné na svých internetových stránkách, pokud by byly informace nepravdivé nebo zavedeny třetími stranami.

Tato webová stránka byla přezkoumána a testována, aby pracovala správně. V zásadě by měla fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně. Provozovatel nevylučuje možnost, že existují určité programovací chyby, nebo důsledky vyšší moci, jako jsou přírodní katastrofy, stávky nebo podobné okolnosti znemožňující přístup na webové stránky.

AKTUALIZACE A ZMĚNA WEBOVÉ STRÁNKY

Provozovatel si vyhrazuje právo na aktualizaci, změnu nebo odstranění obsahu na webových stránkách bez jakéhokoliv varování a povinnosti informovat uživatele.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Webová stránka včetně loga školy, oznámení a titulů, které neomezují procesy programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jeho provoz, dále design, loga, texty a grafika jsou vlastnictvím provozovatele nebo těch, kteří mají licenci či autorizaci. Webové stránky a jejich obsah jsou dostatečně chráněny podle zákona o duševním vlastnictví a zároveň jsou registrovány ve veřejně přístupných dokumentech.

Bez ohledu na účel, za kterým byl celý tento obsah vytvořen, úplná nebo částečné reprodukce, použití, distribuce a komercializace v každém případě vyžaduje předchozí písemný souhlas ze strany provozovatele. Jakékoliv použití, které nebude předem schváleno provozovatelem, je považováno za závažné porušení práv duševního vlastnictví autora.

Použitá loga, designy a slogany jsou ve vlastnictví INMSOL. Uživatel respektuje toto vlastnictví a je srozuměn s tím, že nemá žádná práva na změnu či manipulaci s tímto vlastnictvím. Použití ochranné známky bez písemného souhlasu vlastníka je považováno za neoprávněné použití. Uživatel není oprávněn užívat kdekoliv jinde ochrannou známku Inmsol jako odkaz bez písemného souhlasu Inmsol.

Vzory, loga, texty a grafika, které nejsou ve vlastnictví provozovatele a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníků, kteří nesou odpovědnost za jakékoli spory, které mohou vzniknout v souvislosti s jejich použitím.

Máte-li jakékoliv připomínky týkající se možného porušování práv duševního vlastnictví nebo obsahu webových stránek, můžete nám je sdělit prostřednictvím tohoto e-mailu: [email protected].

OCHRANNÁ OPARTŘENÍ

Podle platných norem Instituto Mediterráneo Sol přijal nezbytná opatření, aby zabránil změně, ztrátě nebo neoprávněnému použití osobních údajů. Uživatel by si však měl být vědom toho, že zabezpčení na internetu není neproniknutelné.

PLATNÉ ZÁKONY

Obecně platí, že vztahy s uživateli, které vyplývají z poskytování služeb uvedených na těchto stránkách, jsou předmětem španělských právních předpisů a jurisdikce.

Řešení sporů spojených s touto webovou stránkou nebo s aktivitami na ní, které vzniknou mezi provozovatelem a uživatelem, je v rukou soudů v Granadě. Uživatele berou na vědomí všechny podmínky používání stránek a dobrovolně je přijímají.

Zaujal vás některý z našich kurzů?