ΕΠΙΠΕΔΑ

Τα μαθήματά μας κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες , στα οποία ο μαθητής μπορεί να εισαχθεί μετά την Δοκιμασία Αξιολόγησης. Ομοίως, τα προγράμματά μας είναι Σύμφωνα Με Το Σχέδιο Του Προγράμματος Σπουδών Του Ινστιτούτο Θερβάντες.

Επίπεδα:

Επίπεδο Α1 (αρχάριο/βασικό)Εδώ οι σπουδαστές μας ανταλλάσσουν ερωτήσεις-απαντήσεις, με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο μέσα σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. (DELE Α1)
Επίπεδο Α2 (αρχάριο/βασικό)(αρχάριο/βασικό) Ο σπουδαστής έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα της γλώσσας, του προφορικού και του γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας απλή και καθημερινή γλώσσα. Αντιλαμβάνεται, εκφράζεται γραπτά και προφορικά, χρησιμοποιώντας γλώσσα που αφορά στις καθημερινές καταστάσεις και τις πολιτιστικές πτυχές. (DELE Α2)
Επίπεδο B1
(Μέσο)
Ο σπουδαστής τώρα είναι σε θέση να κατανοεί και να επικοινωνεί σε ουσιαστικά, γνωρίζοντας πώς να επιλύσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Χρησιμοποιεί την γλώσσα με συνεχή και συνοπτικό λόγο, προφορικό ή γραπτό σχετικά με θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό. (DELE Β1)
Επίπεδο Β2
(προχωρημένο)
Εδώ, αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα της γλώσσας και εκφραζει τις σκέψεις τους  σε γενικές καταστάσεις όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες. Ταυτόχρονα μπορεί να εκφράζει προσωπικές στάσεις σε οικεία θέματα και να αφηγείται τις εμπειρίες του. (DELE Β2)
Επίπεδο C1  (Ανώτατο επίπεδο)Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί τα περισσότερα από τα πράγματα που εκτελούνται γύρω του και εκφράζεται σε διάφορες περιστάσεις με περίπλοκες γλωσσικές δομές-έστω και με μια ελεγχόμενη άνεση ή κάποιον αυθορμητισμό. (DELE C1)
Επίπεδο C2
(πλήρης εκμάθηση)
Ο μαθητής εκφράζεται με τον κατάλληλο τρόπο σε οποιαδήποτε κατάσταση, με τα γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία ενός φυσικού ομιλητή και γνωρίζοντας πώς να διακρίνει τις νοηματικές αποχρώσεις της γλώσσας. (DELE C2)
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες:

Βασική Χρήση

A1: Αρχάριο
A2: Bασικό

Ανεξάρτητη χρήση 

B1:Κατώτατο όριο
Β2:Προχωρημένο

Έμπειρος χρήστης

C1: Άριστη γνώση
C2: Επάρκεια

 

Are you interested in any Course?