ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η διδασκαλία πραγματώνεται εξ ολοκλήρου στα Ισπανικά, χωρίς τη χρήση πρόσθετης γλωσσικής υποστήριξης, με άμεση επικοινωνία και συγκεκριμένα μέσα προσέγγισης, αναζητώντας την πνευματική σύνδεση μεταξύ των μαθητών και του εξεταστή καθώς και την έννοια των αντίστοιχων λέξεων στα πλαίσια της ισπανικής. Η γραμματική και το λεξιλόγιο διδάσκονται σε τέτοιο βαθμό που βοηθούν τον ορισμό τους, με σταθερή την έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών, τόσο στα προφορικά όσο και στα γραπτά. Καλύπτονται όλα τα γραμματικά φαινόμενα, εξασκώνται τα ανώμαλα ρήματα, υπαγορεύονται κείμενα, εξασφαλίζεται η ανάγνωση με ιδιαίτερη προσοχή στο φωνητικό στάδιο ,την προφορά, και την ενθάρρυνση για Διάλογο, ο οποίος κατευθύνεται πάντα από τον δάσκαλο. Όλα τα προγράμματά μας έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες και σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Ιnstituto Θερβάντες.

Μετά την εισαγωγή τους, οι σπουδαστές, υποβάλλονται σε Δοκιμασία που αφορά στον προσδιορισμό του Επιπέδου Γνώσεως των συμμετεχόντων, αναφορικά με τις ποκίλες πτυχές της Iσπανικής Γλώσσας. 

Μετά την δοκιμασία αυτή, οι σπουδαστές εισάγονται στις τάξεις ανάλογα με το επίπεδο׃ της γραμματικής και των προφορικών. Επειδή η γραμματική και το λεξιλόγιο δεν είναι πάντοτε ισοδύναμα και δεδομένου ότι τα μαθήματά μας δύνανται να καλύψουν αυτή τη διαφορά, οι συμμετέχοντες απαρτίζουν δύο ομάδες για αυτά τα επίπεδα, εφόσον ο υπεύθυνος καθηγητής το θεωρήσει απαραίτητο.

Οι καθηγητές του IMSOL

Για την πραγματοποίηση αυτής της μεθοδολογίας, το Instituto Mediterráneo Sol (IMSOL) επανδρώνεται από μια Ομάδα Επαγγελματιών και από ένα Ενεργό Δυναμικό Εκπαιδευτικών. ‘Ολοι τους φέρουν Πανεπιστημιακά Πτυχία και άρτια Μεθοδολογική Κατάρτιση που πιστοποιείται από το κέντρο μας. Το δυναμικό μας, είναι απόλυτα καταρτισμένο σχετικά με την διδασκαλία της Iσπανικής ακόμα και για μη γηγενείς σπουδαστές, προερχόμενους από το εξωτερικό.

Όλοι οι καθηγητές μας είναι γηγενείς.

Το IMSOL προσφέρει μαθήματα Ε/LE (Μαθήματα Ισπανικών ως ξένης γλώσσας) σε φοιτητές του εξωτερικού.

Ακόμα, διαθέτουμε υλικοτεχνικές υποδομές, τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν οι σπουδαστές μετά το πέρας της φοίτησής τους στο σχολείο μας με την ταυτότητα του καθηγητή Ε/LE.

Are you interested in any Course?