Zastosowanie POR

 

 • Powód, motyw, przyczyna:
  • Vinimos a Chile por mi familia. Pojechaliśmy do Chile z powodu mojej rodziny.
  • Brindemos por tu cumpleaños. Wypijmy za twoje zdrowie.

 • Espacio de czas / Okres czasu:
 • Estudié en Woodward por 10 meses. Studiowałem w Woodward przez 10 miesięcy.
 • Viviré en Chile por 2 años. Będę mieszkać w Chile przez 2 lata.
 • Lugar aproximado / Zbliżone miejsce::
  • En un mes estaré por Punta Arenas. Za miesiąc będę w Punta Arenas.
  • Esta tarde pasaré por tu casa. Po południu wpadnę do ciebie do domu.
 • Lugar donde se pasa / Miejsce przez, które się przejeżdża, przechodzi :
  • Voy a Isla Negra por Algarrobo. Jadę na Czarną Wyspę przez Algarrobo.
  • Queremos pasar por Pomaire antes de llegar a Santiago. Chcemy pojechać do Pomaire zanim dotrzemy do Santiago.
 • A cambio de algo / W zamian za coś:
  • Cambio mi novela por tu revista. Zamienię moją powieść na twój magazyn.
  • Carolina intercambia clases de matemáticas por clases de biología. Carolina wymienia lekcje z matematyki na lekcje z biologii.
 • Precio (para vender) / Cena (do sprzedaży):
  • Se vende computador por cuatrocientos mil pesos. Sprzeda się komputer za czterysta tysięcy peset.
  • Vendo collares por dos dólares. Sprzedam naszyjniki za 2 dolary.
 • En nombre de otra persona, en lugar de, sustitución / W imieniu drugiej osoby, na miejscu/sytuacji innej osoby:
  • No hables por nosotros, habla por ti. Nie mów za nas, mów za siebie.
  • ¿Puedes llevar estas cajas por nosotros? Czy mógłbyś zanieść te skrzynki za nas.
 • Medio / Środek
  • Mándame el informe por correo electrónico. Prześlij mi raport pocztą elektroniczną.
  • La única forma de llegar a esa isla es por avión. Jedynym sposobem dotarcia na wyspę jest samolot.
 • Modo / Sposób:
  • Estudio español por mi voluntad. Uczę się hiszpańskiego z własnej woli.
 • Equivale a „a comprar”/ Jest równoznaczne z „a comprar” (kupić):
  • Anda al supermercado por los jugos. Chodzi do supermarketu (po / aby kupić) soki.
 • Equivale a „a buscar”/ Jest równoznaczne „a buscar”:
  • Pasarán por ti a las ocho de la mañana. Wpadną po ciebie o ósmej rano.
  • Ven por nosotros a las seis de la tarde. Przyjdź po nas o szóstej po południu.
 • Reparto, distribución/ Podział :
  • El viaje costará 500 dólares por pareja. Podróż wyniesie 500 dolarówi na parę.
  • Es un helado por niño. Jeden lód na dziecko.
 • Velocidad/ Prędkość :
  • La velocidad máxima en la carretera es de 120 kilómetros por hora. Maksymalna prędkość na jezdni to 120 kilometrów na godzinę.
  • Muchas personas conducen en la ciudad a 70 kilómetros por hora. Wiele osób prowadzi w mieście 70 kilometrów na godzinę.
 • Parte del día / Część dnia:
  • Haré la tarea por la noche. Odrobię zadanie wieczorem.
  • Mi amiga y yo salimos a correr por las mañanas. Moja koleżanka i ja chodzimy biegać każdego poranka.
 • A punto de realizar una acción/ być blisko wykonania czynności:
  • Estamos por salir a tu casa. Już do ciebie wychodzimy.
  • Los invitados están por llegar. Goście lada chwila przybędą.

 

Zastosowanie PARA

 • Cel:
  • Estudié en Woodward para aprender español. Studiowałem w Woodward żeby nauczyć się hiszpańskiego.
  • Carlos está tomando clases de cocina para preparar la cena de Navidad. Carlos bierze lekcje z gotowania żeby móc przygotować kolację wigilijną.
 • Stały termin:
  • Esta tarea es para mañana. To zadanie jest na jutro.
  • Necesito el informe para el miércoles. Potrzebuję raport na środę.
 • Equivale a „con dirección a”/ Odpowiada „con dirección a” (w kierunku…):
  • Salgo para Puerto Montt el viernes. Wyjeżdżam do Puerto Montt w piątek.
  • El fin de semana vamos para tu casa. W weekend idziemy do ciebie do domu.
 • Przeznaczenie:
  • Esta caja es para el correo. Ta paczka jest na pocztę.
  • Llevemos estos juguetes para el hogar de niños. Zanieśmy te zabawki do domu dzieci.
 • Opinia:
  • Para mí, jugar con mis hijos es lo más importante. Dla mnie zabawa z moimi dziećmi to najważniejsza rzecz.
  • Para ti, aprender otro idioma es muy entretenido. Dla ciebie nauka języków jest bardzo zabawna.
 • Relaciones de desigualdad / Relacje nierówności.
  • Esa niña, para tener cuatro años es muy alta. Ta dziewczynka jak na cztery lata jest bardzo wysoka.
  • Para llevar en Chile solo un mes, hablas muy bien español. Jak na miesięczny pobyt w Chile mówisz bardzo dobrze po hiszpańsku.
 • Localización de tiempo preciso / Dokładna lokalizacja czasu:
  • Mis padres vendrán a nuestra casa para Navidad. Moi rodzice przyjadą do nas na święta.
  • Sandra dijo que iría a tu casa para tu cumpleaños. Sandra powiedziała, że przyjedzie do ciebie na urodziny.
 • Użycie:
 • El libro que te dí es para que estudies español. Książka, którą ci dałem jest do nauki języka hiszpańskiego.
 • Este acondicionador es especial para tu tipo de pelo. Ta odżywka jest specjalnie dla twojego rodzaju włosów.

Fuente